Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo


W nawiązaniu do naszych wcześniejszych kontaktów handlowych, w wyniku których Zespół Składnic
Lasów Państwowych weszła w posiadanie Pana/Pani danych oraz w związku ze zbliżającą się zmianą
przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE(tzw. RODO), zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuje, iż
przetwarza Pana/Pani dane osobowe podane w trakcie rejestracji, w postaci:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu email,
 • adres (adres podany do wysyłki produktów),
 • informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm)
 • numer telefonu kontaktowego,
 • login i hasło


w celu sprzedaży oraz marketingu wyrobów i produktów związanych z możliwością realizacji
transakcji. Dane te nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom poza firmami kurierskimi w
celu realizacji Twojego zamówienia i dostarczenia przesyłki. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Może Pan/Pani także zmodyfikować wszelkie
dane lub usunąć je z naszej bazy.


Poniżej podajemy niezbędne informacje


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Zespół Składnic Lasów Państwowych z siedzibą w Białogardzie przy ul. Wojska
Polskiego 43 (dalej „My” albo „e‐zslp.pl” albo „ZSLP”) operator internetowej platformy handlowej
dostępnej pod adresem www.e‐zslp.pl (dalej „e‐zslp.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres
e‐mail: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych , ul.
Wojska Polskiego 43, 78‐200 Białogard.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami
dokonywanymi przez Ciebie na e‐zslp.pl.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ZSLP?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z
Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z e‐zslp.pl, w tym
dokonywania transakcji za towary zakupione w poprzez witrynę internetową;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji na e‐zslp.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego produktów lub wyrobów oferowanych poprzez e‐zslp.pl;
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą ‐ przez e‐mail
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam
sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać
umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• imienia i nazwiska,
• adresu email,
• adres (adres podany do wysyłki produktów),
• numer telefonu kontaktowego,
• loginu i hasła
• informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z
Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z e‐zslp.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy
prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów
rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec ZSLP w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych.


Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe
  lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla
  których zostały zebrane przez ZSLP; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz
  sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z
  prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
  przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą
  elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
  nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres
  pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane
  niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą
  nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub
  wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
  uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
  podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której
się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe nie są udostępniane nikomu poza firmami kurierskimi dostarczającymi
przesyłki.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i
nadużyciami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po
jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy
lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od
tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym e‐zslp.pl zobowiązany jest do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl